BÌNH XÉT NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT I NĂM 2019

- Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2019, tại Trường PTDTBT TH Mường Tỉnh, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Hội đồng đã tiến hành họp bình xét nâng lương đợt I năm 2019 cho 01 đ/c CBGV – CNV trong trường PTDTBT TH Mường Tỉnh:

- Đ/c Bùi Quang Viên - thông qua các văn bản chỉ đạo hướng dẫn xét nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức.

- Đ/c Phùng Duy Khôi - thông qua danh sách được đề nghị xét nâng lương thường xuyên đợt I năm 2019.

- Hội đồng tiến hành bình xét, kết quả như sau:

+) Xét và đề nghị nâng lương thường xuyên cho đ/c: Phùng Duy Khôi

Thời điểm nâng lương 01/01/2018, bậc lương hiện tại: 2,86.

- Ưu điểm: Phẩm chất tư tưởng đạo đức tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn.

+ Nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt công việc được giao.

- Nhược điểm: Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

- Kết quả: 09/09 đồng chí biểu quyết nhất trí đề nghị nâng lương lên bậc 7 hệ số 3,06 cho đồng chí Phùng Duy Khôi kể từ ngày 01/01/2018 ( do năm 2018 đ/c Phùng Duy Khôi quên mốc nâng lương). Đạt 100%

Hội đồng xét thống nhất kết luận như sau:

- Đề nghị truy lĩnh nâng lương đồng chí: Phùng Duy Khôi kể từ ngày 01/01/2018.

Biên bản được thông qua và kết thúc vào hồi 16 h30 cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

Một số hình ảnh